home map mail
KBS logo

Середа, 16 Червня, 17:38

нормативно-правові документи

опитування

Що заважає банківській системі України активізувати процес оздоровлення національної економіки?


Архів опитувань

e-mail розсилка

ПОСТАНОВИ НБУ

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

Відповідно до статті 41 Закону України “Про Національний банк України” та з метою підвищення рівня розкриття інформації банками Правління Національного банку України
 
постановляє:
  1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 27.12.2007 № 480, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.01.2008 за № 32/14723, із змінами, що додаються.
  2. Департаменту бухгалтерського обліку (Ричаківська В.І.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для керівництва і використання в роботі.
  3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на територіальні управління Національного банку України.
  4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова
В.С.Стельмах
 
Аркуш погодження з Державним комітетом статистики України додається.
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова ПравлінняНаціонального банку України
17.03.2009    №  141
 
Зміни до Інструкції про порядок складання
та оприлюднення фінансової звітності банків України
 
 
1. Додаток 2 до Інструкції про порядок складання  та оприлюднення фінансової звітності банків України викласти в такій редакції:
 
 
 
 
“Додаток 2
до Інструкції про порядок  складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

Баланс

за ______ квартал 200_ року
 
(тис. грн.)
Рядок
Найменування статті
На звітну дату поточного кварталу
На кінець попереднього фінансового року
 

1
2
3
4
  
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
  
 
2
Торгові цінні папери
 
 
3
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визначенням результату переоцінки у фінансових результатах
 
 
4
Кошти в інших банках, у тому числі:
 
 
4.1
В іноземній валюті
 
 
5
Резерви під знецінення коштів в інших банках
 
 
5.1
Резерви у відсотках до активу
 
 
6
Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:
 
 
6.1
Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:
 
 
6.1.1
В іноземній валюті
 
 
6.2
Кредити та заборгованість фізичних  осіб, у тому числі:
 
 
6.2.1
В іноземній валюті
 
 
7
Резерви під знецінення кредитів
 
 
7.1
Резерви у відсотках до активу
 
 
8
Цінні папери в портфелі банку на продаж
 
 
9
Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
 
 
9.1
Резерви у відсотках до активу
 
 
10
Цінні папери в портфелі банку до погашення
 
 
11
Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
 
 
11.1
Резерви у відсотках до активу
 
 
12
Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії
 
 
13
Інвестиційна нерухомість
 
 
14
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток
 
 
15
Відстрочений податковий актив
 
 
16
Основні засоби та нематеріальні активи
 
 
17
Інші фінансові активи
 
 
18
Резерви під інші фінансові активи
 
 
18.1
Резерви у відсотках до активу
 
 
19
Інші активи
 
 
20
Резерви під інші активи
 
 
20.1
Резерви у відсотках до активу
 
 
21
Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття
 
 
22
Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу 
 
 
22.1
Резерви у відсотках до активу
 
 
23
Усього активів, у тому числі:
 
 
23.1
В іноземній валюті
 
 
 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
 
 
24
Кошти банків, у тому числі:
 
 
24.1
В іноземній валюті
 
 
25
Кошти юридичних осіб, у тому числі:
 
 
25.1
В іноземній валюті
 
 
25.2
Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:
 
 
25.2.1
В іноземній валюті
 
 
26
Кошти фізичних осіб, у тому числі:
 
 
26.1
В іноземній валюті
 
 
26.2
Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:
 
 
26.2.1
В іноземній валюті
 
 
27
Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі:
 
 
27.1
В іноземній валюті
 
 
28
Інші залучені кошти
 
 
29
Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток
 
 
30
Відстрочені податкові зобов’язання
 
 
31
Резерви за зобов’язаннями
 
 
32
Інші фінансові зобов’язання
 
 
33
Інші зобов’язання
 
 
34
Субординований борг
 
 
35
Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу, чи групами вибуття
 
 
36
Усього зобов’язань, у тому числі:  
 
 
36.1
В іноземній валюті
 
 
  
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ  
37
Статутний капітал 
  
  
38
Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) 
  
  
39
Емісійні різниці 
  
  
40
Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку 
  
  
41
Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі:
  
  
41.1 
Резерви переоцінки нерухомості 
  
  
41.2 
Резерви переоцінки нематеріальних активів 
  
  
42
Резерви переоцінки цінних паперів 
  
  
43
Резерви переоцінки за операціями хеджування
 
 
44
Прибуток/Збиток минулих років  
  
  
45
Прибуток/Збиток поточного року  
  
  
46
Усього власного капіталу 
  
  
47
Усього пасивів 
  
  
 
 
 
“__”____________200_ року
 
Керівник _____________________________
                                  (підпис, прізвище, ім’я, по батькові)
 
__________________________________
 (прізвище виконавця, номер телефону) 
 
Головний бухгалтер ____________________
                                             (підпис, прізвище, ім’я, по батькові)

Порядок складання статей квартального звіту “Баланс” банків України
 
 


Рядок
Найменування статті
На звітну дату поточного кварталу
На кінець попереднього фінансового року
 

1
2
3
4
 
 
Розрахунок статті
  
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
 
2
Торгові цінні папери
 
3
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визначенням результату переоцінки у фінансових результатах
 
4
Кошти в інших банках, у тому числі:
 
4.1
В іноземній валюті
 
5
Резерви під знецінення коштів в інших банках
 
5.1
Резерви у відсотках до активу
Рядок 5.1 = (5 : 4) ∙ 100 %
6
Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:
 
6.1
Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:
 
6.1.1
В іноземній валюті
 
6.2
Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:
 
6.2.1
В іноземній валюті
 
7
Резерви під знецінення кредитів
 
7.1
Резерви у відсотках до активу
Рядок 7.1 = (7 : 6) ∙ 100 %
8
Цінні папери в портфелі банку на продаж
 
9
Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
 
9.1
Резерви у відсотках до активу
Рядок 9.1 = (9 : 8) ∙ 100 %
10
Цінні папери в портфелі банку до погашення
 
11
Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
 
11.1
Резерви у відсотках до активу
Рядок 11.1= (11 : 10) ∙ 100 %
12
Інвестиції в асоційовані  й дочірні компанії
 
13
Інвестиційна нерухомість
 
14
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток
 
15
Відстрочений податковий актив
 
16
Основні засоби та нематеріальні активи
 
17
Інші фінансові активи
 
18
Резерви під інші фінансові активи
 
18.1
Резерви у відсотках до активу
Рядок 18.1 = (18 : 17) ∙ 100 %
19
Інші активи
 
20
Резерви під інші активи
 
20.1
Резерви у відсотках до активу
Рядок 20.1 = (20 : 19) ∙ 100 %
21
Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття
 
22
Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу 
 
22.1
Резерви у відсотках до активу
Рядок 22.1 = (22 : 21) ∙ 100 %
23
Усього активів, у тому числі:
Рядок 23 = 1 + 2 + 3 + 4 − 5 + + 6 − 7 + 8 − 9 + 10 − 11 +  + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 +   + 17 − 18 +19 − 20 + 21 − 22
23.1
В іноземній валюті
 
 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
24
Кошти банків, у тому числі:
 
24.1
В іноземній валюті
 
25
Кошти юридичних осіб, у тому числі:
 
25.1
В іноземній валюті
 
25.2
Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:
 
25.2.1
В іноземній валюті
 
26
Кошти фізичних осіб, у тому числі:
 
26.1
В іноземній валюті
 
26.2
Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:
 
26.2.1
В іноземній валюті
 
27
Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі:
 
27.1
В іноземній валюті
 
28
Інші залучені кошти
 
29
Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток
 
30
Відстрочені податкові зобов’язання
 
31
Резерви за зобов’язаннями
 
32
Інші фінансові зобов’язання
 
33
Інші зобов’язання
 
34
Субординований борг
 
35
Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу, чи групами вибуття
 
36
Усього зобов’язань, у тому числі: 
Рядок 36 = 24 + 25 + 26 + 27 + + 28 +29 + 30 + 31 + 32 + 33 + + 34 + 35
36.1
В іноземній валюті
 
  
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ  
37
Статутний капітал 
 
38
Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) 
 
39
Емісійні різниці 
 
40
Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку 
 
41
Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі:  
 
41.1 
Резерви переоцінки нерухомості 
 
41.2 
Резерви переоцінки нематеріальних активів 
 
42
Резерви переоцінки цінних паперів  
 
43
Резерви переоцінки за операціями хеджування
 
44
Прибуток/Збиток минулих років  
 
45
Прибуток/Збиток поточного року  
 
46
Усього власного капіталу 
 ”.
Рядок 46 = 37 − 38 + 39 +  + 40 + 41 ± 42 ± 43 ± 44 ± 45
47
Усього пасивів 
 ”.
Рядок 47 = 36 + 46
 
 
2. Додаток 11 до Інструкції про порядок складання  та оприлюднення фінансової звітності банків України викласти в такій редакції:
 
 
 
 
“Додаток 11
до Інструкції про порядок  складання та оприлюднення фінансової звітності банків України
 
 
Примітка “Окремі показники діяльності банку”
за _______________ квартал 200_ року
 
 
 

Ря-док
Найменування рядка
На звітну дату
Нормативні показники
 

1
2
3
4
1
Регулятивний капітал банку (тис.грн.)
 
 
Адекватність регулятивного капіталу1 (%) 
  
 
3
Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%) 
 
 
Поточна ліквідність2 (%)  
  
 
5
Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%) 
 
 
6
Великі кредитні ризики (%)
 
 
7
Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)
 
 
8
Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)
 
 
9
Рентабельність активів3 (%)  
  
х
10
Норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку (%)
 
 
11
Кредитні операції, що класифіковані як “стандартні”  (тис. грн.) 
  
х
11.1 
Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) 
  
х
12
Кредитні операції, що класифіковані  як “під контролем”  (тис. грн.) 
 
х
12.1
Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) 
 
х
13
Кредитні операції, що класифіковані як “субстандартні”  (тис. грн.) 
 
х
13.1
Сформований резерв за такими операціями  (тис. грн.)  
 
х
14
Кредитні операції, що класифіковані як “сумнівні”  (тис. грн.) 
 
х
14.1
Сформований резерв за такими операціями  (тис. грн.)  
 
х
15
Кредитні операції, що класифіковані як “безнадійні”  (тис. грн.) 
 
х
15.1
Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)   
 
х
16 
Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) 
  
х
17 
Сума сплачених дивідендів за ____ рік на одну: 
  
х
17.1 
Просту акцію 
  
х
17.2 
Привілейовану акцію 
  
х
18 
Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 % і більше відсотками статутного капіталу банку 
  
х
____________
         1 Адекватність регулятивного капіталу відображає здатність банку своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов’язаннями, що випливають з торговельних, кредитних або інших операцій грошового характеру.
2 Поточна ліквідність – спроможність банку вчасно виконувати свої поточні зобов’язання (до 31 дня) перед клієнтами.
3 Рентабельність активів – показник ефективності використання активів.
 
 
“__”____________200_ року
Керівник _____________________________
                       (підпис, прізвище, ім’я, по батькові)
 
__________________________________
 (прізвище виконавця, номер телефону) 
 
Головний бухгалтер ____________________
(підпис, прізвище, ім’я, по батькові)
 
Дані за рядком 18 заповнюються на підставі даних колонок 2, 4, 10, 11 форми статистичної звітності № 670 (квартальна) “Звіт про двадцять найбільших учасників банку”, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 № 124 “Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за № 353/7674 (із змінами), і розкривається в довільній формі.
Розрахунок показника статті “Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)” здійснюється аналогічно до розрахунку цього показника в річній фінансовій звітності. Показники прибутковості акцій зазначаються в гривнях з точністю до сотих (з двома знаками після коми) ”.
 
 
Головний бухгалтер –
директор  Департаменту  бухгалтерського обліку
В.І. Ричаківська
 
 
Начальник управління аналізу діяльності системи банків
Департаменту нормативно-методологічного забезпечення
банківського регулювання та нагляду
Дячук Р.А.
 
Начальник управління методології
бухгалтерського обліку та фінансової звітності банків                                                                                                             
Департаменту бухгалтерського обліку       
Ястремська О.П.
 
Головний економіст відділу методології консолідованого нагляду
Департаменту нормативно-методологічного забезпечення
банківського регулювання та нагляду
Ярмоленко Т.В.
 
Головний економіст відділу складання та аналізу
фінансової звітності банків                           
Департаменту бухгалтерського обліку       
Нагорна Ю.П.
 
ПОГОДЖЕНО
Затупник Голови
Національного банку України
________________П.М.Сенищ
“___”___________2009 р.

контакти

Кловський узвіз, 9/2, Київ,
Україна, 01021
Тел.: +380 44 288-1667
Факс: +380 44 284-3242
е-mail: kbs@kbs.org.ua

© 2009 Український кредитно-банківський союз
Produced by Viva-Solutions