home map mail
KBS logo

Середа, 28 Липня, 14:16

нормативно-правові документи

опитування

Що заважає банківській системі України активізувати процес оздоровлення національної економіки?


Архів опитувань

e-mail розсилка

ПОСТАНОВИ НБУ

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Правління Національного банку України
   
П О С Т А Н О В А
   
від 02 червня 2008 р. № 153
м. Київ
 
 
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  05.08.2008 за №722/15413

 

 
 
Відповідно до статей 44 і 45 Закону України “Про Національний банк України”, розділів ІІ і ІІІ Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93         № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” та з метою впорядкування операцій на міжбанківському валютному ринку України Правління Національного банку України 
   
постановляє:
        
1. У пункті 2 постанови Правління Національного банку України від 10.08.2005 № 281 “Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за № 950/11230 (зі змінами), слова “Правила проведення Торговельної сесії та здійснення окремих операцій, пов’язаних з купівлею-продажем іноземних валют та банківських металів” замінити словами “Правила функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами”.
2. Унести до розділу І Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за № 950/11230 (зі змінами), такі зміни:
у пункті 4:
доповнити пункт після абзацу дванадцятого новим абзацом тринадцятим такого змісту:
“Прямий міжбанківський валютний ринок України – сукупність відносин суб’єктів ринку, а також суб’єктів ринку і Національного банку у сфері купівлі-продажу іноземної валюти в Україні за безготівкові гривні під час функціонування Системи підтвердження угод”.
У зв’язку з цим абзаци тринадцятий – двадцятий уважати відповідно абзацами чотирнадцятим – двадцять першим;
абзац дев’ятнадцятий викласти в такій редакції:
“Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України (далі – Система підтвердження угод) – це комплекс організаційно-технічних засобів, який забезпечує підтвердження договорів (угод) про купівлю-продаж іноземної валюти й банківських металів за безготівкові гривні протягом часу, що встановлюється і змінюється на підставі постанови Правління Національного банку України”;
пункти 29, 32 та 33 викласти в такій редакції:
“29. Суб’єкт ринку під час функціонування Системи підтвердження угод підтверджує:
угоди (договори), укладені з іншими суб’єктами ринку;
угоди (договори), укладені з Національним банком;
операції за заявами та дорученнями клієнтів (крім суб’єктів ринку), що здійснюються в межах одного суб’єкта ринку”;
“32. Суб’єкт ринку здійснює власні операції в межах лімітів відкритої валютної позиції та операції за заявами й дорученнями клієнтів (крім суб’єктів ринку) щодо купівлі та/або продажу іноземної валюти з іншими суб’єктами ринку та/або з Національним банком на прямому міжбанківському валютному ринку України під час функціонування Системи підтвердження угод з використанням її засобів.
Суб’єкт ринку має право виступати на прямому міжбанківському валютному ринку України одночасно як покупець і продавець іноземної валюти в разі виконання заяв та доручень його клієнтів (крім суб’єктів ринку):
якщо курс купівлі іноземної валюти в одній заяві його клієнта відповідає курсу продажу цієї ж іноземної валюти в іншій заяві його клієнта;
у разі купівлі за власні кошти в межах лімітів відкритої валютної позиції в його клієнтів протягом робочого дня іноземної валюти в загальному обсязі, що не перевищує 100 000 доларів США (або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземної валюти на день здійснення операції).
33. Суб’єкт ринку під час функціонування Системи підтвердження угод включає до заявки на продаж іноземну валюту, яка є на рахунку клієнта або суб’єкта ринку на час подання заявки.
Суб’єкт ринку зобов’язаний виставити за дорученням клієнта на купівлю та/або продаж на прямому міжбанківському валютному ринку України іноземну валюту з використанням засобів Системи підтвердження угод:
виключно в сумі та за курсом, що визначені клієнтом у його заяві або дорученні;
у той самий день, якщо заяву або доручення клієнта отримано суб’єктом ринку не пізніше ніж за годину до часу закінчення функціонування Системи підтвердження угод, або на наступний робочий день, якщо заяву або доручення клієнта отримано після зазначеного часу.
Якщо за курсом, що визначений клієнтом, іноземна валюта не була куплена або продана, то зазначена сума іноземної валюти виставляється суб’єктом ринку на купівлю або продаж, починаючи з наступного дня функціонування Системи підтвердження угод до дня її купівлі або продажу, або до зміни клієнтом заявленого курсу купівлі або продажу”;
слова “Торговельна сесія” та “проведення Торговельної сесії” у всіх відмінках замінити словами “функціонування Системи підтвердження угод” у відповідних відмінках;
доповнити розділ новим пунктом 39 такого змісту:
“39. Національний банк доводить до відома суб’єктів ринку курс, за яким він передбачає здійснення валютної інтервенції на прямому міжбанківському валютному ринку України в день її проведення”.
   
3. Унести до Правил проведення Торговельної сесії та здійснення окремих операцій, пов’язаних з купівлею-продажем іноземних валют та банківських металів, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 № 281, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за № 951/11231(зі змінами), такі зміни:
3.1. Назву Правил викласти в такій редакції:
“Правила функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами”.
   
3.2. У главі 2:
назву глави викласти в такій редакції:
“2. Порядок функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України”;
у пункті 2.1:
абзац перший викласти в такій редакції:
“2.1. Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) уключає в заявку (далі – Заявка) на участь у Системі підтвердження угод                      на міжбанківському валютному ринку України Національного банку    України (далі – Система підтвердження угод) усі потреби клієнтів, у тому числі ті, які можуть бути задоволені в межах цього уповноваженого         банку (цієї уповноваженої фінансової установи), а також власні потреби щодо купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                       за безготівкові гривні із зазначенням виду валюти та/або банківського металу, курсу та обсягу купівлі та/або продажу, а також ознаку операції:       за дорученням клієнта або операція за власними потребами в межах лімітів відкритої валютної позиції”;
доповнити пункт після абзацу першого двома новими абзацами другим та третім такого змісту:
“Якщо уповноважений банк (уповноважена фінансова установа)         має декілька заяв клієнтів, у яких зазначений однаковий курс купівлі          або продажу іноземної валюти або банківських металів, він (вона) об’єднує зазначені заяви клієнтів в одну Заявку.
Подана Заявка може бути анульована уповноваженим банком (уповноваженою фінансовою установою) не пізніше ніж за годину                 до закінчення часу функціонування Системи підтвердження угод”.
У зв’язку з цим абзаци другий – четвертий уважати відповідно абзацами четвертим – шостим;
пункти 2.3 та 2.4 викласти в такій редакції:
“2.3.Уповноважені банки (уповноважені фінансові установи) здійснюють взаємні розрахунки за операціями з купівлі-продажу іноземних  валют та банківських металів за безготівкові гривні лише за підтвердженими угодами та через систему електронних платежів Національного банку України. Підтвердженою  вважається  угода,   за   якою  обидва   її   учасники   під  час  
функціонування Системи підтвердження угод отримали взаємні підтвердження засобами цієї системи.
2.4. Підтвердження угод між Національним банком України та уповноваженими банками (уповноваженими фінансовими установами) завершується за одну годину до часу закінчення функціонування Системи підтвердження угод.
Угода, яка вже була підтверджена для одного з її учасників до зупинення Національним банком України Системи підтвердження угод, підтверджується і для іншого її учасника засобами цієї системи”;
у пункті 2.5 слова “за дві години” замінити словами “за три години”. <
   
3.3. У главі 3:
назву глави викласти в такій редакції:
“3. Перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами”.
   
3.4. У тексті Правил слова “Торговельна сесія” у всіх відмінках замінити словами “функціонування Системи підтвердження угод” у відповідних відмінках.
   
4. Департаменту валютного регулювання (О.А.Щербакова) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного і територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.
   
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (О.Г.Біланенко) та начальників територіальних управлінь Національного банку України.
   
6. Постанова набирає чинності через 90 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
   
   
Голова
В.С.Стельмах

контакти

Кловський узвіз, 9/2, Київ,
Україна, 01021
Тел.: +380 44 288-1667
Факс: +380 44 284-3242
е-mail: kbs@kbs.org.ua

© 2009 Український кредитно-банківський союз
Produced by Viva-Solutions